ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 97, No. 4 (2010) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 97, Nr. 4 (2010)

Language / Kalba Title / Straipsnio pavadinimas

EN

TITLE-PAGE 1st

EN

TITLE-PAGE 2nd
EN/LT

R. Repšienė, R. Skuodienė

The influence of liming and organic fertilisation on the changes of some agrochemical indicators and their relationship with crop weed incidence

Kalkinimo bei organinių trąšų įtaka dirvožemio agrocheminių rodiklių pokyčiams ir jų ryšys su pasėlių piktžolėtumu

EN/LT

H. Çelik, A. V. Katkat, B. B. Aşik, M. A. Turan

Effects of humus on growth and nutrient uptake of maize under saline and calcareous soil conditions

Humuso trąšų įtaka kukurūzų augimui ir maisto medžiagų įsisavinimui esant druskingam bei kalkingam dirvožemiui

EN/LT

D. Nemeikšienė, A. Arlauskienė, A. Šlepetienė, J. Cesevičienė, S. Maikštėnienė

Mineral nitrogen content in the soil and winter wheat productivity as influenced by the pre-crop grass species and their management

Mineralinio azoto kiekis dirvožemyje ir žieminių kviečių produktyvumas priklausomai nuo daugiamečių žolių priešsėlio rūšies ir jų naudojimo

EN/LT

D. Končius, D. Karčauskienė

The effect of nitrogen fertilisers, sowing time and seed rate on the productivity of Camelina sativa

Azoto trąšų, sėjos laiko ir sėklos normos įtaka Camelina sativa vasarinės formos produktyvumui

EN/LT

G. Šiaudinis

The effect of nitrogen and sulphur fertilisation on the elemental composition and seed quality of spring oilseed rape

Azoto ir sieros trąšų įtaka vasarinių rapsų elementinei sudėčiai bei sėklų kokybiniams rodikliams

EN/LT

E. S. Köksal, B. N. Candoğan, Y. E. Yildirim, S. Yazgan

Determination of water use and water stress of cherry trees based on canopy temperature, leaf water potential and resistance

Vyšnių vandens naudojimo ir vandens streso nustatymas remiantis lapų temperatūra, jų vandens potencialu ir atsparumu

EN/LT

M. Stević, P. Vukša, I. Elezović

Resistance of Venturia inaequalis to demethylation inhibiting (DMI) fungicides

Venturia inaequalis atsparumas demetiliaciją slopinantiems (DMI) fungicidams

EN/LT

R. Mačkinaitė

Fungi diversity on wild and cultivated common caraway (Carum carvi L.) seeds

Grybų įvairovė ant laukinio ir kultūrinio paprastojo kmyno (Carum carvi L.) sėklų

EN/LT

A. Valiuškaitė, E. Survilienė, D. Baniulis

Genetic diversity and pathogenicity traits of Botrytis spp. isolated from horticultural hosts

Botrytis spp. izoliatų, iškirtų iš sodo ir daržo augalų, genetinė įvairovė ir patogeniškumo savybės

EN/LT

G. Statkevičiūtė, G. Brazauskas, R. Semaškienė, A. Leistrumaitė, Z. Dabkevičius

Pyrenophora teres genetic diversity as detected by ISSR analysis

Pyrenophora teres genetinės įvairovės tyrimai naudojant ISSR žymeklius

EN/LT

J. Bašilova

The application of discriminant analysis to identify Cryptomyzus aphids

Diskriminantinės analizės taikymas Cryptomyzus amarų rūšims atpažinti

EN/LT

A. Malciūtė, J. R. Naujalis, I. Šaulienė

The seasonal development characteristic of different rhododendrons taxa and cultivars in Northern Lithuania. 1. Leafing peculiarities

Rododendrų skirtingų taksonų ir veislių sezoninės raidos rodikliai Šiaurės Lietuvoje. 1. Lapojimo ypatumai

EN/LT

J. Kretavičius, B. Kurtinaitienė, J. Račys, V. Čeksterytė

Inactivation of glucose oxidase during heat-treatment de-crystallization of honey

Gliukozės oksidazės terminė inaktyvacija medaus dekristalizacijos metu

EN

A. Kusta, Ž. Kadžiulienė

Veronika Vasiliauskienė –  professor, full member of the Academy of Sciences, researcher and organizer of science

EN

Instructions to authors: “Žemdirbystė=Agriculture”

EN/LT CONTENTS
EN THE LAST PAGE