ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 97, No. 3 (2010) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 97, Nr. 3 (2010)

Language / Kalba Title / Straipsnio pavadinimas

EN

TITLE-PAGE 1st

EN

TITLE-PAGE 2nd
EN/LT

V. Bogužas, A. Kairytė, D. Jodaugienė

Soil physical properties and earthworms as affected by soil tillage systems, straw and green manure management

Žemės dirbimo sistemų įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms ir sliekų kiekiui panaudojus šiaudus bei žaliąją trąšą

EN/LT

N. Sabienė, G. Kušlienė, E. Zaleckas

The influence of land use on soil organic carbon and nitrogen content and redox potential

Žemės naudojimo įtaka dirvožemio organinės anglies bei azoto kiekiui ir oksidacijos-redukcijos potencialui

EN/LT

D. Feizienė, V. Feiza, A. Vaidelienė, V. Povilaitis, Š. Antanaitis

Soil surface carbon dioxide exchange rate as affected by soil texture, different long-term tillage application and weather

Anglies dioksido apykaitos kitimas dirvožemio paviršiuje priklausomai nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties, ilgamečio tausojamojo žemės dirbimo ir oro sąlygų

EN/LT

V. Bogužas, A. Marcinkevičienė, R. Pupalienė

Weed response to soil tillage, catch crops and farmyard manure in sustainable and organic agriculture

Pasėlio piktžolėtumo kitimas skirtingai dirbant žemę, naudojant tarpinius pasėlius ir mėšlą tausojamojoje bei ekologinėje žemdirbystėje

EN/LT

L. Šarūnaitė, I. Deveikytė, Ž. Kadžiulienė

Intercropping spring wheat with grain legume for increased production in an organic crop rotation

Vasarinių kviečių ir pupinių javų auginimas mišiniuose produktyvumui didinti ekologinėje sėjomainoje

EN/LT

V. Povilaitis, S. Lazauskas

Winter wheat productivity in relation to water availability and growing intensity

Žieminių kviečių produktyvumas priklausomai nuo drėgmės pasiekiamumo ir auginimo intensyvumo

EN/LT

R. Velička, N. Anisimovienė, R. Pupalienė, J. Jankauskienė, L. M. Butkevičienė, Z. Kriaučiūnienė

Preparation of oilseed rape for over-wintering according to autumnal growth and cold acclimation period

Rapsų pasiruošimas žiemoti, priklausomai nuo augimo ir grūdinimosi laikotarpio trukmės

EN/LT

L. Novickienė, V. Gavelienė, L. Miliuvienė, D. Kazlauskienė, L. Pakalniškytė

Comparison of winter oilseed rape varieties: cold acclimation, seed yield and quality

Žieminio rapso įvairių veislių palyginimas: grūdinimasis, sėklų derlius ir kokybė

EN/LT

Z. Jankauskienė, E. Gruzdevienė

Evaluation of Cannabis sativa cultivars in Lithuania

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.) veislių įvertinimas Lietuvoje

EN/LT

H. Ç. Kaymak, İ. Güvenç, A. Gürol

Correlation between endogenous elements and development of hollowing in the root of radish (Raphanus sativus L.) cultivars

Ryšys tarp endogeninių elementų kiekio ir valgomojo ridiko (Raphanus sativus L.) šaknų tuščiaviduriškumo formavimosi 

EN/LT

G. Staugaitis, R. Rutkauskienė

Comparison of magnesium determination methods as influenced by soil properties

Magnio nustatymo metodų palyginimas priklausomai nuo dirvožemio savybių

EN/LT

G. Staugaitis, J. Mažvila, D. Šumskis

Spatial distribution of pH data on the digital maps as affected by different soil sampling methods

Dirvožemio ėminių skirtingų paėmimo būdų įtaka pH duomenų erdviniam pasiskirstymui skaitmeniniuose žemėlapiuose

EN

A. J. Motuzas

Professor Viktoras Ruokis – founder of Lithuanian Pedology

EN

Instructions to authors: “Žemdirbystė=Agriculture”

EN/LT CONTENTS
EN THE LAST PAGE