ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE  T. 96, Nr. 4 (2009) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 96, No. 4 (2009)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius.  DIRVOTYRA  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  SOIL  SCIENCE  AND  AGROCHEMISTRY

LT/EN

E. Bakšienė.

Ilgalaikiai karbonatinio sapropelio tyrimai paprastajame išplautžemyje

Long term research on calcareous sapropel in Haplic Luvisol

LT/EN

I. Kinderienė.

Organinių trąšų ir tarpinių pasėlių poveikis eroduoto dirvožemio fizikinėms savybėms

The effect of organic fertilisers and catch crops on the physical properties of eroded soil

LT/EN

A. Mašauskienė, V. Mašauskas.

Azoto trąšų su klinoptilolitu įtaka mineralinio azoto išplovimui iš armens

The impact of nitrogen fertiliser containing clinoptilolite on nitrogen leaching from arable layer

 

II skyrius.  AUGALININKYSTĖ

Chapter 2.  CROP  PRODUCTION

LT/EN

E. Bakšienė, T. L. Nedzinskienė, A. Ražukas, O. Salina, J. Repečkienė.

Įvairių žemdirbystės sistemų efektyvumas mažo našumo dirvožemyje

Efficiency of various farming systems on an infertile soil

LT/EN

B. Butkutė, J. Cesevičienė.

Lygčių kūrimas kviečių grūdų kokybę vertinant spektrometru NIRS-6500. I. Grūdų kokybės ir optinių duomenų bazės charakteristika

Development of equations for wheat grain quality assessment by a NIRS-6500 spectrometer. I. Grain quality and optical data base characterization

LT/EN

B. Butkutė, J. Cesevičienė.

Lygčių kūrimas kviečių grūdų kokybę vertinant spektrometru NIRS-6500. II. Lygčių skaičiavimo modelių palyginimas

Development of equations for wheat quality assessment by NIRS-6500 spectrometer. II. Comparison of calibration models

LT/EN

R. Dromantienė, I. Pranckietienė, G. Šidlauskas, V. Pranckietis.

Trąšų su aminorūgštimis įtaka žieminių kviečių derliui ir grūdų technologinėms savybėms

The effect of fertilisers containing amino acids on winter wheat grain yield and technological properties

LT/EN

D. Janušauskaitė.

Tręšimo intensyvumo įtaka vasarinių kvietrugių produktyvumui ir lapijos chlorofilo indeksui

The effect of fertilisation intensity on spring triticale productivity and chlorophyll index in foliage

LT/EN

D. Janušauskaitė, O. Auškalnienė, G. Pšibišauskienė.

Skirtingo tankumo vasarinių miežių pasėlio lapijos chlorofilo indeksas ir jo ryšys su derliumi

Chlorophyll index of spring barley foliage and its relationship with the yield in the stands of different densities

EN/LT

S. Janušonis, R. Juodka, A. Benediktavičiūtė-Kiškienė, R. Bobinienė, I. Skurdenienė, V. Ribikauskas.

The effect of the field bean variety ‛Ada’ on broiler growth and nutritional value of meat

Pupų veislės ‛Ada’ įtaka broilerių augimui ir jų mėsos maistinei vertei

LT/EN

R. Skuodienė, R. Repšienė.

Organinių trąšų ir kalkinimo įtaka segetalinei florai tausojamąją sėjomainą taikant rūgščiuose dirvožemiuose

The effects of organic fertilisers and liming on segetal flora in a sustainable crop rotation on an acid soil

LT/EN

E. Vilčinskas, G. Dabkevičienė.

Pirmųjų auginimo metų dobilų (Trifolium spp.) rūšių kiekybiniai ir kokybiniai požymiai

Qualitative and quantitative characteristics of clover (Trifolium spp.) species in the first year of growing

 

III skyrius.  AUGALININKYSTĖS  PRODUKTAI

Chapter 3.  CROP  PRODUCTION  PRODUCTS

LT/EN

E. Bartkienė, G. Juodeikienė, D. Vidmantienė, G. Zaborskienė, L. Bašinskienė, D. Kunkulberga.

Sėmenų panaudojimas kvietinės duonos gamybai

The use of flaxseed in the production of wheat bread

EN/LT

J. Jatkauskas, V. Vrotniakienė.

The influence of application of a biological additive on the fermentation and nutritive value of lucerne silage

Biologinio priedo įtaka liucernų siloso fermentacijai ir maistinei vertei

 

IV skyrius.  AGROEKOLOGIJA

Chapter 4.  AGROECOLOGY

LT/EN

R. Karklelienė, M. Rubinskienė, P. Viškelis.

Ekologiškai augintų skirtingo sunokimo moliūgų (Cucurbitae) biologinės ir ūkinės savybės

Biological and agronomic properties of organically grown pumpkins (Cucurbitae) of different ripeness

LT/EN

D. Romanovskaja, G. Kalvane, A. Briede, E. Bakšienė.

Klimato šiltėjimo įtaka fenologinių sezonų trukmės pokyčiams Lietuvoje ir Latvijoje

The influence of climate warming on the changes of the length of phenological seasons in Lithuania and Latvia 

 

V skyrius.  AUGALŲ  APSAUGA

Chapter 5.  PLANT  PROTECTION

LT/EN

R. Asakavičiūtė, R. Lisova.

Skystųjų kompleksinių trąšų poveikis bulvių produktyvumui ir žaladarių prevencijai

The influence of liquid complex fertilisers on potato yield and pest prevention

EN/LT

R. Mikaliūnaitė, Z. Dabkevičius.

The spread of ergot (Claviceps purpurea) on Poaceae plants and incidence on cereals in Lithuania

Skalsių (Claviceps purpurea) sukėlėjo paplitimas miglinių šeimos augaluose ir javuose Lietuvoje

EN/LT

R. Šmatas.

Species structure and sex ratio of thrips (Thysanoptera) on winter rye (Secale cereale)

Tripsų (Thysanoptera) rūšinė sudėtis ir lyčių santykis žieminiuose rugiuose (Secale cereale)

LT/EN TURINYS / CONTENTS
LT/EN PABAIGOS PSL./ THE LAST PAGE