ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE  T. 96, Nr. 1 (2009) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 96, No. 1 (2009)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius.  ŽEMDIRBYSTĖ 

Chapter 1.  CROP AND SOIL MANAGEMENT

LT/EN

S. Maikštėnienė, L. Masilionytė, I. Krištaponytė.

Sunkaus priemolio rudžemių našumo rodiklių pokyčiai intensyviosios žemdirbystės  keitimo į tausojamąją arba į ekologinę metu

Changes in heavy laom cambisol’s productivity parameters as affected by the replacement of intensive agriculture by sustainable or organic agriculture

LT/EN

D. Šimanskaitė, V. Feiza, S. Lazauskas, D. Feizienė, G. Kadžienė.

Žemės dirbimo sistemų įtaka glėjiškų rudžemių hidrofizikinėms savybėms

Soil tillage systems impact on hydrophysical properties of gleyic cambisol

EN/LT

K. Romaneckas, R. Romaneckienė, V. Pilipavičius, E. Šarauskis.

Impact of sowing depth and seedbed rolling on sugar beet

Sėjos gylio ir sėklų guoliavietės sutankinimo įtaka cukriniams runkeliams

LT/EN

A. Marcinkevičienė, L. M. Butkevičienė.

Piktžolių ekologinių grupių pokyčiai žieminių rugių pasėlyje taikant įvairias sėjomainas

The changes of weed ecological groups in the winter rye crop grown in different crop rotations

EN/LT

A. Marcinkevičienė, R. Pupalienė.

The influence of crop rotation, catch crop and manure on soil enzyme activities in organic farming

Sėjomainų, tarpinių pasėlių ir tręšimo mėšlu įtaka dirvos fermentų aktyvumui ekologinėje žemdirbystėje

 

II skyrius.  DIRVOTYRA

Chapter 2.  SOIL SCIENCE

EN/LT

B. Jankauskas, G. Jankauskienė, M. A. Fullen, C. A. Booth, A. Šlepetienė.

Soil organic matter changes in Lithuanian soils: experiences and results

Organinės medžiagos kaita Lietuvos dirvožemiuose: patirtis ir rezultatai

EN/LT

T. Aşkin, R. Kizilkaya.

Soil basal respiration and dehydrogenase activity of aggregates: a study in a toposequence of pasture soils

Dirvožemio trupinėlių bazinė respiracija ir dehidrogenazės veikla kalvoto reljefo ganykloje

EN/LT

R. Velička, M. Rimkevičienė, Z. Kriaučiūnienė, R. Pupalienė, O. Salina.

The effect of cellulose-degrading micro-organisms on the biodestruction of crop residues in the soil

Celiuliozę skaidančių mikroorga-nizmų poveikis augalų liekanų ir lignino biodestrukcijai dirvožemyje

LT/EN

D. Feizienė, V. Povilaitis.

Dirvožemio kvėpavimo dinamika skirtinguose pasėliuose organinėje ir intensyvioje žemdirbystės sistemose

Dynamics of soil respiration in crop stands with organic and intensive management

 

III skyrius.  AUGALININKYSTĖ

Chapter 3.  CROP PRODUCTION

LT/EN

Z. Brazienė.

Azoto ir kalio trąšų įtaka cukrinių runkelių šakniavaisių derliui ir kokybei

The influence of nitrogen and potassium fertilisers on sugar beet root yield and quality

LT/EN

J. Cesevičienė, A. Mašauskienė.

Žieminių kviečių grūdų technologinių savybių kitimas sandėliavimo metu

The variation of technological properties of stored winter wheat grain

 

IV skyrius.  ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4.  GRASSLAND  HUSBANDRY

EN/LT

L. Baležentienė.

Bioassay of phenolics accumulation and activity in fodder galega at different growth stages

Rytinio ožiarūčio fenolių kaupimasis ir aktyvumas įvairiais augimo tarpsniais

 

V skyrius.  AUGALŲ  APSAUGA

Chapter 5.  PLANT  PROTECTION

EN/LT

B. Kokošková, H.Klenová.

Bacteria associated with Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus in potato tuber and eggplant samples

Bakterijos, paplitusios kartu su Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus bulvių gumbų ir baklažanų bandiniuose

 

VI skyrius.  AUGALŲ  GENETIKA

Chapter 6.  PLANT  GENETICS

EN/LT

G. Dabkevičienė.

In vitro methods in clover allopolyploidy

In vitro metodai taikant dobilų alopoliploidiją

LT ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO ŽURNALĄ „ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE”
EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS: “ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE”

LT/EN TURINYS / CONTENTS
LT/EN PABAIGOS PSL./ THE LAST PAGE