ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE T. 95, Nr. 4 (2008) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 95, No. 4 (2008)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius.  ŽEMDIRBYSTĖ  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP AND SOIL MANAGEMENT AND AGROCHEMISTRY

LT/EN

L. Tripolskaja, D. Romanovskaja, A. Šlepetienė.

Įvairių agropriemonių įtaka priesmėlio paprastojo išplautžemio humusingumui

The effect of various soil and crop  management practices on the humus status in a sandy loam Haplic Luvisol

LT/EN

I. Liaudanskienė, A. Šlepetienė, A. Velykis.

Žemės dirbimo ir sėjomainos įtaka dirvožemio anglies pokyčiams ekstrahuotose frakcijose

The effects of soil tillage and crop rotations on the changes of soil carbon in extracted fractions

EN/LT

D. Feizienė, G. Kadžienė.

The influence of soil organic carbon, moisture and temperature on soil surface CO2 emission in the 10th year of different tillage-fertilisation management

Organinės anglies, drėgmės ir temperatūros įtaka dirvos paviršiaus CO2 emisijai 10-aisiais įvairių žemės dirbimo ir tręšimo sistemų taikymo  metais

 

II skyrius.  AUGALININKYSTĖ

Chapter 2.  CROP  PRODUCTION

LT/EN

D. Janušauskaitė.

Mitybos azotu ir meteorologinių veiksnių sąveikos įtaka žieminių kvietrugių grūdų cheminei sudėčiai

The effects of the interaction between nitrogen nutrition and meteorological factors on the chemical composition of winter triticale grain

LT/EN

B. Petkevičienė.

Sėjos laiko ir veislių įtaka cukrinių runkelių produktyvumui

The effects of sowing time and variety on sugar beet productivity

LT/EN

G. Šabajevienė, S. Sakalauskienė, S. Lazauskas, P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, R. Ulinskaitė, J. Sakalauskaitė, A. Brazaitytė, V. Povilaitis.

Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams

The effect of ambient air temperature and substrate moisture on the physiological parameters of spring barley

LT/EN

M. Balčiūnas, Z. Jankauskienė.

Įvairaus tankumo linų pasėlio pluošto išeigos ir kokybės pokyčiai klojėjimosi metu

The changes in flax fibre content and quality during the dew-retting of flax stands of various densities

LT/EN

M. Balčiūnas, Z. Jankauskienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis.

Lapų indekso ir fotosintezės pigmentų dinamika įvairaus tankumo pluoštinių linų pasėlyje

The effect of plant stand density on flax leaf area index and content of photosynthetic pigments

LT/EN

S. Lazauskas, K. Rainys, R. Semaškienė, V. Povilaitis, V. Rudokas.

Bulvių veislių derliaus stabilumas ir priklausomumas nuo oro temperatūros bei kritulių

Stability of yield of potato varieties as affected by air temperature and precipitation

 

III skyrius.  AGROEKOLOGIJA

Chapter 3.  AGROECOLOGY

LT/EN

R. Romaneckienė, V. Pilipavičius, K. Romaneckas.

Ozono ir ultravioletinių spindulių (UV-B) poveikis baltųjų balandų augimui nevienodos temperatūros sąlygomis

The influence of ozone and UV-B radiation on fat-hen growth in different temperature conditions

LT/EN

K. Katutis.

Azoto junginių kaita Nemuno žemupio vandenyje potvynio metu

The variation of the amount of the total nitrogen in the water in the lower Nemunas during flooding

 

IV skyrius.  ŽOLININKYSTĖ

Chapter 4.  GRASSLAND  HUSBANDRY

LT/EN

R. Vaičiulytė, R. Bačėnas.

Ankštinių žolių mišinių su eraičinsvidrėmis produktyvumas ir pašarinė vertė

The productivity and feeding value of mixtures of legumes with Festulolium

 

V skyrius.  AUGALŲ  APSAUGA

Chapter 5.  PLANT  PROTECTION

EN/LT

Z. Dabkevičius, J. Sinkevičienė, R. Semaškienė, A. Sirvydas, P. Kerpauskas.

The effect of thermal treatment on spring barley seed infection and germination

Terminio sėklų apdorojimo įtaka jų ligotumui ir daigumui

LT ATMINTINĖ AUTORIAMS, RAŠANTIEMS Į MOKSLO ŽURNALĄ „ŽEMDIRBYSTĖ”
EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS: “ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE”

LT/EN TURINYS / CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE